ตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคักเลือกหมู่บ้านเข็มแข็ง

5

คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคักเลือกหมู่บ้านเข็มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคักเลือกหมู่บ้านเข็มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานหมู่บ้าน

ที่ศูนย์ฟิกส์ท่าเรือ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำโรง ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานนำคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคักเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานนางศิรินภา ศิลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ คณะกรรมการหมู่บ้านฯ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชน ให้การต้อนรับ โดยนางศิรินภา ศิลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้านในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐลงสู่ประชาชนให้อยู่ดีมีสุข รวมถึงการแก้ไขปัญหา การประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้เป็นไปตามตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) โดยมีหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมแสดงผลงานการมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานฯ โดยคณะกรรมการฯได้สอบถามการดำเนินงานและให้การเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของหมู่บ้านต่อไป

ในการคัดเลือกหมู่บ้านเข็มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัดในครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ได้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก