นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ศึกษาดูงาน

175

คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 143

เข้าศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดี กรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ ข้าราชการ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บัญชาฝูง รุ่นที่ 143 จากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำโดยนาวาอากาศเอก ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นบังคับสูง ซึ่งผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรชั้นยศเรืออากาศเอก รวมทั้งสิ้น 198 คน พร้อมนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ณ กรมราชทัณฑ์ ตำบลสวนใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นายอายุตม์ฯ กล่าวต่อไปว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นองค์ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงการกำหนดนโยบายการบริหารงานราชทัณฑ์สู่ความโปร่งใสและยึดหลัก ธรรมาภิบาล โดยมีนางสาววริศรา ศิริสุทธฺเดชา เลขานุการกรม และรองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม กรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์พร เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนายเอกอิศร์ ทองเนื้อดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบทัณฑวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสรุป ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานให้กับนายทหารนักเรียน ได้นำไปเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และเข้าใจถึงภารกิจ บทบาท หน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ เรือนจำ ทัณฑสถาน ที่มีหน้าที่ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่งสังคมได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างการยอมรับผู้พ้นโทษให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ ยังได้นำคณะดังกล่าว เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ เพื่อเรียนรู้ถึงประวัติการลงทัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นายอายุตม์ฯ ทิ้งท้ายว่า ขอขอบคุณกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ที่ให้เกียรติกรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานที่ความเหมาะสมในการเข้าศึกษาดูงาน และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 143 ซึ่งเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรชั้นยศเรืออากาศเอก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติใน ด้านที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

************************************

17 กรกฎาคม 2566

ขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมเผยแพร่ข่าวดังกล่าว