สำนักงานสก.สค.จังหวัดนครนายก ร่วมกับชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนาเยี่ยมครูผู้ป่วยติดเตียง

45

สำนักงานสก.สค.จังหวัดนครนายก ร่วมกับชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา ลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการฯ เยี่ยมครูผู้ป่วยติดเตียง

สำนักงานสก.สค.จังหวัดนครนายก ร่วมกับชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา ลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการฯ เยี่ยมครูผู้ป่วยติดเตียง เพื่อนให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวด้วยความห่วงใยองค์กรวิชาชีพครู ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

ที่บ้านพักนายบุญธรรม เจริญศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตำบล ทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายสถาพร ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวสดิการและสวัดิภาพครูและบุคากรทงการศึกษาจังหวัดนครนายก(สก.สค.จังหวัดนครนายก) นายบุญธรรม ช้อนทอง ประธานชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา พร้อมคณะกรรมการสก.สค. และชมรมครูฯ ลงพื้นที่เยี่ยมนายบุญธรรม เจริญศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน ที่ป่วยติดเตียง โดยการนำเงิน สิ่งของไปมอบให้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความห่วงใยบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยมีครอบครัวคอยดูแลเป็นขวัญกำลังใจให้อย่างใกล้ชิด สำนักงานสก.สค.จังหวัดนคนายก ตระหนักและมีความห่วงใยข้าราชการครูทุกสังกัด โดยการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับครูประจำการและนอกประจำการ ได้มีที่พึ่งหลังเกษียณอายุราชการ ซึ่งถือเป็นความห่วงใยจากสำนักงานสก.สค.จังหวัดนครนายก และเราจะหากิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยการสร้างเครือข่ายในความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนต่อไป เพื่อให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก