สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2566

8

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2566 “ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ”เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีทักษะการว่ายน้ำ สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และรู้หลักการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำได้

ที่อาคารสระว่ายน้ำชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรของนายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้กับนายวุฒิศักดิ์ มั่งคั่ง เป็นผู้ทำความดีและทำคุณประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว พร้อมกล่าวขอบคุณในน้ำใจอันดีงามของเยาวชนผู้กล้า ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไทย จากนั้นได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมในโครงการฯจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดนครนายก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกจัดขึ้น

โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ ปัจจุบันสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการเรียนว่ายน้ำ มีการสนับสนุนและบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในโรงเรียนทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนว่ายน้ำ เพื่อเป็นนักกีฬา และสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งรู้หลักการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ เป็นการส่งเสริมการป้องกันและและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นรากฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี คาดว่า เด็กและเยาวชน ได้รับการปลูกฝังให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการร่วมกิจกรรมตามความสนใจและตามความถนัด สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก