พิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพประชาชน หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักสูตรไม่กลับกอง จากใบไม้และหลักสูตรสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

16

ที่ลานโดมอเนกประสงค์วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน หลักสูตรการทำปุ๋ยหมัก สูตรไม่กลับกอง จากใบไม้และหลักสูตรสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยมีนางบุญรักษ์ หนึ่งชนะ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมฯ โดยมีคณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครนายก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายก ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดอบรมฯ จำนวน 50 คน โดยมีนายนฤปนาท ทองศรีคำ วิทยากรจากศูนย์ภูมิรักษ์จังหวัดนครนายก

มาให้ความรู้และพาผู้ที่เข้าอบรมไปฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ไม่กลับกอง สูตรแม่โจ้ ณ ลานวัดอุดมธานี

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2524 มาตรา 16 ได้กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ข้างต้น กองสวัสดิการสังคมในฐานะผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว และได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อีกด้วย

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก