โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดศูนย์รับเรื่องร้องปัญหาเรื่องน้ำ แห่งที่ 3

56

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดพิธีเปิดศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย) ปี 2566 ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำ แห่งที่ 3) สำนักงานชลประทานที่ 1 โดยมี นายกฤตย์ เข็มเพ็ชร ปลัดอาวุโส อำเภอสันกำแพง เป็นประธาน ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากในปัจจุบันความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผลให้ช่วงเดือน มิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดปัญหาอุทกภัย สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนและผลผลิตทางการเกษตร จึงได้จัดตั้งศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2566) เพื่อให้ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงสถานการณ์เรื่องน้ำ ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2566 ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากศูนย์ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย

1) ศูนย์ฯ ที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

2) ศูนย์ฯ ที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

3) ศูนย์ฯ ที่ 3 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

4) ศูนย์ฯ ที่ 4 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่ศูนย์ฯ ทั้ง 4 แห่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…..

#สมจิตร แสงบันลังค์..ทีมข่าวภาคเหนือ รายงาน..