ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการการศึกษามัธยมศึกษา สร้างนวัตกรรม นำไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑

4

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการการศึกษามัธยมศึกษา สร้างนวัตกรรม นำไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2566 จังหวัดนครนายก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สร้างนวัตกรรม นำไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2566 จังหวัดนครนายก ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมกล่าวการต้อนรับ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มพูนความรู้และนำไปวางแผน ในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ๑)สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต ๒)เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ จำนวน 78 เครือข่าย และ 3)โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๒,๓๖๐ โรงเรียน

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก