ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ “ส่งเสริมเยาวชนให้ขับขี่ปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตขับรถ

10

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ “ส่งเสริมเยาวชนให้ขับขี่ปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตขับรถ ” ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลและให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา

โดยมี นางสาวฉายลักษณ์ ผิรังคะเปาระ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ นางรวมพร พงษ์วิทยภานุ รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือ ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัทโล้วเฮงหมงเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร เรียนรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ถูกต้อง ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำ ตามแนวทางนโยบายของ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการสมัครเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และเพื่อป้องกันการกระทำความผิด ลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาล

อันเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2565-2568 ยุทธศาสตร์ R ในการเสริมสร้างมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิของประชาชน และตามนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 3 รับใช้ประชาชน