จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

90

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีนายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอปากเกร็ด กล่าวต้อนรับ นายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ กล่าวบรรยายข้อมูลพื้นที่โดยสังเขป และนางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 28 หน่วยงาน เช่น คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี และคลินิกอื่นๆ นิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรจาก 6 อำเภอในจังหวัดนนทบุรี ประชาชน นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ฯ ประมาณ 1,000 คน

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว