ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม

4

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัยเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2566 ณ วัดวชิรธรรมาวาส

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายรัชชาณล กิตติพัทธ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัยเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2566 ณ วัดวชิรธรรมาวาส แขวงขุมทอง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระครูโฆษิตสุทธสร เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส รับการถวาย

สำหรับวันเข้าพรรษาหรือวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของปีนี้ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ซึ่งในเทศกาล

เข้าพรรษาทุกปี ทสภ. จะจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม แก่วัดโดยรอบ ทสภ. อย่างต่อเนื่อง

มาโดยตลอด เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างวัด ชุมชนกับ ทสภ.

ทั้งนี้ ทสภ. ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบิน

ที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

***************************************************

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ