เทศบาลนครนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมและประเมินภาวการณ์เกิด โรคนิ้วล็อคเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566

11

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ป้องกัน ควบคุม และประเมินภาวการณ์เกิด โรคนิ้วล็อคเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีการคัดกรองผู้ป่วยนิ้วล็อคในเขตเทศบาลนครนนทบุรี พบว่ามีประชาชนเป็นโรคนิ้วล็อคจำนวนมาก สาเหตุเกิดจากการประกอบอาชีพและกิจวัตรประจำวัน พบมากในช่วงอายุ 40 – 50 ปี และปัจจุบัน พบว่ากลุ่มทำงานในสำนักงาน มีอาการเป็นนิ้วล็อคมากขึ้น สาเหตุจากมีพฤติกรรมการเกร็งนิ้วมือบ่อยๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เทศบาลนครนนทบุรี จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ป้องกัน ควบคุมและประเมินภาวการณ์เกิดโรคนิ้วล็อคเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยนิ้วล็อคมีความรู้เรื่องโรคนิ้วล็อค การป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อค สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้มือทำงานต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

กิจกรรมในวันนี้เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลนิ้วมืออย่างถูกวิธี การทำกายภาพบำบัด การแช่มือ/นวดมือ โดยวิธีแพทย์แผนไทย และการ ผ่าตัดรักษาให้แก่ผู้ป่วยโรคนิ้วล็อคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาบรรยายให้ความรู้และทำการรักษา โดยการผ่าตัดเจาะผ่านผิวหนัง ได้แก่ นายแพทย์วิชัย วิจิตรพรกุล อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ผู้คิดค้นเครื่องมือเจาะผ่านิ้วล็อค ซึ่งได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมไทย ประจำปี 2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดนิ้วล็อค

นายแพทย์พรชัย ชอบทางศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดนิ้วล็อค โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งนายแพทย์ทั้งสามท่านได้เสียสละและอุทิศเวลามาทำการผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อค โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน รวม 13 ครั้ง มีผู้ป่วยรับการผ่าตัดรวม 1,064 ราย โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี สโมสรโรตารี่เจริญนคร (ภาค 3350 ) และชมรม นักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ (รุ่นหญ้าแพรก)

ประยงค์ วิลัย /ภาพข่าว