สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายธรรมภิบาล เรื่องร้องเรียนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

104

วันนี้ (27 ก.ค.66) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายธรรมภิบาล เรื่องร้องเรียนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดจัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ตรวจการแผ่นดินในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงาน และให้เครือข่ายเกิดองค์ความรู้ในการถ่ายทอดบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับคนในชุมชน ตลอดจนสร้างตัวแทนชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม สื่อสารทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงสามารถสนับสนุนการเข้าถึงช่องทางการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ สผผ.เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีภารกิจหลักคือ การขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังมุ่งหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขจัดความเหลื่อมล้ำ อำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน โดยสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว