พิธีเปิดงานกิจกรรมรณรงค์วันตับโลก

25

ที่ห้องประชุมจุมภฎ โรงพยาบาลนครนายก นายแพทย์พัฒนะ วิชกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมรณรงค์วันตับโลก เนื่องในวันตับโลก โดยมีแพทย์หญิงอุบลวรรณ สุตาภิรัตนน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ป้องกัน รักษา ตับอักเสบแด่อาสาสมัคร อสม.จังหวัดนครนายกและมีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีและซี แด่ผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 

ด้วยโรงพยาบาลนครนายก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันตับโลก ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันตับโลก สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกมีเป้าหมายการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมุ่งเน้นการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บีและซี ให้เป็นแผนงานโรคที่มีความสำคัญลำดับสูงของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย โดยเน้นยกระดับบริการกาป้องกันแก้ไข และการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสพ บีและซี ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างควบคุม ต่อเนื่อง มีคุณภาพ และยั่งยืน ภายใต้การทำงานแบบบูรณาการระหว่างแผนงานที่มีวิธีการติดเขื้อร่วมกัน

 

ได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบ เอชไอวี โคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การอนามัยเจริญพันธุ์ และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด โดยมีการพัฒนาโครงสร้างแบะกบไกที่ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือขององค์กรในภาคส่วนต่างๆ ด้วยความตระหนักในการเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันอีกทั้งยังมุ่งเน้นเรื่องความเท่าเทียมด่านสุขภาพโดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย และสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก