พุทธศาสนิกชนนนทบุรีร่วมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

56

วันนี้ (1 ส.ค.66) เวลา 08.00 น. ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนนทบุรี พร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา โดยมี พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากที่ประกอบพิธีตักบาตรแล้วได้มีการแสดงพระธรรมเทศนา

ในช่วงประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2566 วันก่อนเข้าพรรษา คือ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 1 ส.ค. 2566 วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 จันทรคติ ในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 1 สิงหาคม เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจากการตรัสรู้ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน เมืองพาราณสี

ประวัติวันอาสาฬหบูชา มีความเป็นมาอย่างไร หลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้ฟังปฐมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนกระทั่งโกณฑัญญะได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน จึงได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า นับได้ว่า “วันอาสาฬหบูชา” เป็นวันแรกที่มีพระภิกษุเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา

ความสําคัญวันอาสาฬหบูชา 1. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจากการตรัสรู้ครั้งแรก เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5,2. ปัญจวัคคีย์ขอบวชเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย จึงเกิดพิธีการบวชครั้งแรกโดยพระพุทธเจ้ากระทำให้ เรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”,3. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศ “ศาสนาพุทธ”,4. ถือว่าวันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ ทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

หลักธรรมสําคัญวันอาสาฬหบูชา พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งมีอริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ ได้แก่ 1. ทุกข์ คือ ปัญหาที่ทำให้ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ,2. สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์,3. นิโรธ คือ การดับทุกข์,4. มรรค คือ กระบวนการแก้ปัญหา มี 8 ข้อด้วยกัน เรียก อริยอัฏฐังคิกมัคค์ จงบังเกิดการกุศล สาธุ

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน/ภาพข่าว