บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงบประมาณร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางพลี

7

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงบประมาณและเครื่องดื่ม Cafe Amazon เพื่อสบทบทุนและเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการให้หน่อยนะครับ

โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงบประมาณและเครื่องดื่ม Cafe Amazon เพื่อสบทบทุนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางพลี เป็นจำนวนเงินรวม 100,000 บาท โดยได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางพลี เป็นปีที่สอง เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนชาวบางพลีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ทั้งนี้ ปตท. มีการดำเนินโครงการระบบท่อส่งก๊าซฯ จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พาดผ่านพื้นที่อำเภอบางพลี 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางปลา ตำบลบางพลีใหญ่ และตำบลบางแก้ว ซึ่งปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินงานก่อสร้าง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

******************************************

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ