จังหวัดนนทบุรีจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

15

วันนี้( 7 สิงหาคม 2566)เวลา 10.00 น.ที่หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมอบแนวทางการปฎิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายปฏิบัติราชการ “นนทบุรี 6 ดี” สู่เมืองน่าอยู่ (Livable City) โครงการแก้ปัญหายาเสพติด แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารประโยชน์ตื้นเขิน พ.ศ.2547 การแก้ไขการประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) และผลการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พร้อมหารือข้อราชการร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อบูรณาการ การทำงานระหว่างจังหวัดกับท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหารต่างๆในพื้นที่ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพอีกด้วย