อธิบดีคุมประพฤติ เปิดอาคารที่ทำการ สำนักงานคุมประพฤติจ.ชุมพร แห่งใหม่ พร้อมรองรับภารกิจและให้บริการประชาชน

181

วันนี้ (10 สิงหาคม 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรแห่งใหม่ โดยมี นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ที่ได้อาคารที่ทำการหลังใหม่ ซึ่งจะสามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งพัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาสำนักงานคุมประพฤติแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยนโยบายของกรมคุมประพฤติ “พลิกชีวิต ข้ามวิกฤต ผลิตวิถี พัฒนาคนดีสู่สังคม” อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของพลังภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของจังหวัดชุมพร เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนและสังคมต่อไป

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ก่อตั้งและเริ่มเปิดดำเนินการในการขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2532 โดยสังกัดสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม มีที่ทำการอยู่บริเวณ ชั้น 1 ของอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร (ปัจจุบัน) ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 ได้ย้ายที่ทำการมาประจำอยู่บริเวณห้องโถงชั้นล่างของหอประชุมจังหวัดชุมพร และเมื่อภารกิจงานคุมประพฤติและบุคลากร ได้ขยายเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขอใช้พื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เนื้อที่ 2 งาน 33 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนกระทั่งแล้วเสร็จเป็นสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรแห่งนี้