กรมคุมประพฤติ เปิดศึกดวลฝีมือทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ” ระดับประเทศ Season 2 ดึงเครือข่ายช่วยเหลือ สร้างโอกาสให้ผู้กระทำผิด

53

วันที่ 20 มิ.ย.66 ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสื่ กทม.
นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานด้านการทำอาหารทั้งประเภทอาหารคาวและอาหารหวานของผู้ที่อยู่ในความดูแลกรมคุมประพฤติ โดยมีนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

โดยรองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “งานและอาชีพ” เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต นอกจากเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งรายได้เพื่อการยังชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การประกอบอาชีพที่มั่นคงนั้นย่อมสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจแก่ตนเองด้วย ฉะนั้น กระทรวงยุติธรรม จึงเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้แสดงทักษะฝีมือในด้านต่างๆ อย่างเช่นที่กรมคุมประพฤติ ได้จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food
สร้างอาชีพ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้นำเสนอผลงานและศักยภาพที่มีอยู่ให้กับสังคมได้รับรู้ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของสังคม ตลอดจนยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ด้านอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเสริมว่า การประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ
เป็นการประลองฝีมือของเหล่าผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 20 ทีม ทั้งประเภทอาหารคาวและอาหารหวาน
ซึ่งได้รังสรรค์อาหารฝ่าด่านการประกวดในระดับพื้นที่เขต และได้มีการยกระดับคุณภาพฝีมือ ตลอดจนฝึกทักษะเพิ่มเติมร่วมกับสมาคมเดอะเชฟประเทศไทย เพื่อมาพิสูจน์สุดยอดฝีมือการทำอาหาร Street Food ระดับประเทศ ในวันนี้

การจัดประกวดการทำอาหารในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสมาคมเดอะเชฟประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนความรู้ด้านทักษะการทำอาหาร และอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการประกวด และที่สำคัญ กรมคุมประพฤติ ยังได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการอย่างแข็งขันจาก “อาสาสมัครคุมประพฤติ” ทุกจังหวัดที่ได้เสียสละทั้งกำลังแรงกายและแรงใจ เพื่อให้การจัดโครงการในระดับต่างๆ ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพบางรายเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม เป็นเจ้าของกิจการของตนเองอีกด้วย

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ Season 2
ทั้งประเภทอาหารคาว และอาหารหวาน จะได้รับประกาศนียบัตรทุกทีม และผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ

สำหรับการประกาศผลการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ ได้รับเกียรติจาก นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะการประกวด ประเภทอาหารคาว ได้แก่


รางวัลชนะเลิศ เมนู ทรีอินวันหอยทอดผัดไทยนักรบ 2 ยุค
จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เมนู เมี่ยงปลาสามรส
จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
พร้อมทุนประกอบอาชีพ จำนวน 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เมนู มัสมั่นไก่
จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
พร้อมทุนประกอบอาชีพ จำนวน 7,000 บาท
ผลการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ ประเภทอาหารหวาน
รางวัลชนะเลิศ เมนู อินทนิลมะพร้าวอ่อน
จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
พร้อมทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เมนู บุษราคัม
จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
พร้อมทุนประกอบอาชีพ จำนวน 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เมนู บัวลอยยืนกิน
จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
พร้อมทุนประกอบอาชีพ จำนวน 7,000 บาท