“กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ และทัณฑสถานสำหรับพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รุ่นที่ 2 ”

38

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกมราชทัณฑ์ เป็นประธานใน การเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ และทัณฑสถาน สำหรับพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รุ่นที่ 2 และร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ นโยบายการบริหารงานราชทัณฑ์ พร้อมด้วยนายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ และคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมให้ความรู้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งพยาบายวิชาชีพปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 อาคารกรมราชทัณฑ์

นายอายุตม์ฯ กล่าวว่า สำหรับโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ และทัณฑสถาน สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการครั้งนี้ มีกำหนดการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกรมราชทัณฑ์ ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานราชทัณฑ์ รวมถึง การปฏิบัติงานด้านการพยาบาล การสาธารณสุขต่อผู้ต้องขัง และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามข้อกำหนดสหประชาชาติ (ข้อกำหนดแมนเดลา) ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำผิดหญิง (ข้อกำหนดกรุงเทพ) ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยข้าราชการราชทัณฑ์ ก่อนเข้าปฏิบัติงานจริงในเรือนจำ หรือ ทัณฑสถาน โครงการฯ นี้ มีข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการเข้ารับการอบรมจำนวน 38 ราย

นายอายุตม์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง การควบคุม การดูแลผู้ต้องขัง ทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจ ดังนั้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จึงนับว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์อีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญ ต่อการดูแลผู้ต้องขัง ทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจ นับเป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ตามมาตรฐานสากล 1 ใน 6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์ ทิศทางการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนการส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

************************************

11 สิงหาคม 2566

ขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมเผยแพร่ข่าวดังกล่าว