“ศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกและเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. ประจำปี 2566” ครั้งที่ 4

21

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) ร่วมกับ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกและเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. ประจำปี 2566” ครั้งที่ 4

นำคณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 69 คน เยี่ยมชมเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี โดยมี นายวุฒิพงษ์ วงษ์อนันต์ ประธาน อสม. นางรพีพรรณ ศักดามินทร์ ประธาน ทสม. นางณัฐทยา สลัดทุกข์ คณะกรรมการ คพรฟ. และนายปิยพัชรพล พลศรี ผู้แทนจาก รพ.สต.บางหัวเสือ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมได้สื่อสารภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. อย่างถูกต้องชัดเจนในเชิงประจักษ์

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยาย ภารกิจของเขื่อนวชิราลงกรณ โดย น.ส.อริยา ก้านทอง วิทยากรระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ รายงานความก้าวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 5-7 โดย นางสาวภิญญา อินนุกูล หัวหน้าแผนกสร้างสัมพันธ์ชุมชนพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (หสชร-พ.) รายงานความก้าวหน้าการรื้อถอนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดย นายนลชำนาญ ชมดวง หัวหน้ากองเครื่องกลและระบบควบคุม (กคร-ฟ.)

นายนพพล พันธุ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมด้วย นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 (ช.อขว-1.) และ นางสาวสงกรานต์ พูลขวัญ หัวหน้ากองสานสัมพันธ์และกิจกรรมชุมชน (กสกช-พ.) ให้การร่วมต้อนรับ

***************************************

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ