จังหวัดนนทบุรีประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาลพร้อมติดตามโครงการในพื้นที่

20

วันนี้( 15 ส.ค.66) ที่ห้องติวานนท์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ดร.นฤมล ซู รองประธาน ก.ธ.จ.นนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาลพร้อมนำคณะกรรมการธรรมภิบาลลงพื้นที่ติดตามโครงการในพื้นเพื่อสอดส่องติดตามความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปี 2566 อันประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเชื่อมโยงวิถีชุมชน วัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1

กิจกรรม ได้แก่ การก่อสร้างห้องน้ำบริเวณตลาดน้ำวัดไทรน้อยมหาเจดีย์มุนีภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี วงเงินจัดสรร 2,440,000 บาท ซึ่งได้ดำเนิการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วน โครงการก่อสร้างห้องน้ำวัดราษฏร์ประครองธรรม ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี วงเงินจัดสรร 4,695,600 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนนทบุรีได้รวบรวมเป็นข้อมูล ศึกษาอุปสรรค ปัญหาต่างๆ

ประกอบการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ส่งให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นภาพรวมของ ก.ธ.จ.ทั้งประเทศต่อไป