สมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2566

47

วันที่ 17 สิงหาคม2566 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 1 ห้ง110 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา(ตึกดินสอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางเอมอร บุตรแสงดี เลขานุการกิจสมัชชาฯ ประธานในการประชุมฯ โดยคณะกรรม การบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ 2566 โดยกำหนดจัดกิจกรรมเวที บูรณาการหารือร่วมกันของคณะทำงาน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2566 โดยกำหนดจัดกิจกรรมประชุมกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด/คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อทบทวนกระบวนการการสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องการรองรับสังคมสูงวัย การขยายพื้นที่การใช้ธรรมนูญสุขภาพในระดับตำบล และการจัดทำร่าง แผนพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วม ในการนี้ คณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพฯประชุมเพื่อทบทวนวิเคราะห์ภาคีเครือข่าย ออกแบบกรอบทิศทาง วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ