พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับ สำนักงานศาลยุติธรรม

28

วันนี้ (23 สิงหาคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติการแทน เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยและวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยและวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ และจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ โดยส่งเสริม และเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานแลกเปลี่ยนการเข้ารับการอบรม การสัมมนาทางวิชาการ หรือการบรรยายพิเศษในหลักสูตรตามที่หน่วยงานผู้จัดเห็นสมควร เพื่อเพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้เป็นกรอบแนวทางเบื้องต้นในการดำเนินงานขั้นตอนต่อไปหน่วยงานทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน

ทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะต่อไป โดยมอบหมายให้หน่วยงานภายในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน ได้แก่ สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา และหน่วยงานภายในสำนักงานศาลยุติธรรมที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์