จังหวัดนนทบุรีประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs

10

วันนี้ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีการพิจารณาการติดตามการขับเคลื่อน SDGs ตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของจังหวัดนนทบุรี

การเสนอความคืบหน้าของการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการ”นนทบุรี ๖ ดี สู่เมืองน่าอยู่ (Livable City) การขับเคลื่อนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี และอำเภอ ทุกอำเภอ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาผลความสำเร็จการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของ SDGs อันประกอบด้วย โครงการ รักษ์คลองบางใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โครงการ กินดี YOU ดี โครงการ คืนคลองสวย ด้วยเราชาวเมืองนนท์ โครงการ พหุวัฒนธรรมสีขาว โครงการ ขยะแก้จน สร้างคน พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ บางบัวทอง คลองต้องสวย น้ำต้องใส ด้วย