สำนักงานกสทช.เขต13จัดอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ประจำปี2566 ….

15

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสารกรณีเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินประจำปี2566 กล่าวต้อนรับโดย พันตรีณัฐพล ทรัพย์เฉลิม วิศวกรระดับปฏิบัติงานระดับสูง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต13. การอบรมครั้งนี้เพื่อบูรณาการประสานงานด้าน การสื่อสารระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ปภ. เทศบาล อบต. ตชด.13 อปพร. นักวิทยุสมัครเล่น ผู้ใช้วิทยุสื่อสารข่ายประชาชน สื่อสารมวลชน มูลนิธิและกู้ภัย ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท และสิงห์บุรี จำนวน 70 คน

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ในช่วงเช้ามีการบรรยายโดย นายอุทัย ขันทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี และ นายสมทรง ศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ สนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรีให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 จากนั้นศูนย์สายลม สำนักงาน กสทช.บรรยายให้ความรู้ตามแผนประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินของสำนักงาน กสทช. และได้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนสื่อสารสำนักงาน กสทช.ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ…