นครนนท์ จับมือ 13 อปท. มอบป้าย Clean Food Good Taste

9

เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 แห่ง บูรณาการการทำงานด้านอาหารปลอดภัย ในรูปแบบภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยพี่ช่วยน้องท้องถิ่น โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการอาหาร ตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ปรุงประกอบ สถานที่จำหน่ายอาหาร สุขลักษณะของผู้ปรุง/ประกอบ/ผู้เสิร์ฟ และผู้ล้างภาชนะอุปกรณ์ เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร หากร้านใดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย จะได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย Clean Food Good Teste

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 800 แห่ง และ อปท.อื่น ๆ อีก 11 แห่ง จำนวน 350 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,150 แห่ง ได้แก่

1. เทศบาลเมืองบางกรวย จำนวน 65 แห่ง

2. เทศบาลเมืองไทรม้า จำนวน 41 แห่ง

3. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 28 แห่ง

4. เทศบาลเมืองบางคูรัด จำนวน 16 แห่ง

5. เทศบาลตำบลไทรน้อย จำนวน 31 แห่ง

6. เทศบาลตำบลบางม่วง จำนวน 27 แห่ง

7. เทศบาลตำบลบางสีทอง จำนวน 11 แห่ง

8. เทศบาลตำบลบางใหญ่ จำนวน 10 แห่ง

9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน จำนวน 61 แห่ง

10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง จำนวน 13 แห่ง

11. องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จำนวน 47 แห่ง

12. เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 800 แห่ง

โดยมีพิธีมอบเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

นายกฯสมนึกกล่าวว่า “ผมขอชื่นชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่าย และผู้ประกอบการกิจการอาหารทุกท่าน ที่ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และรักษามาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร การรักษามาตรฐานนี้จะทำให้ผู้บริโภครับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อยแล้ว ยังเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะอาด และความปลอดภัยอีกด้วย สำหรับร้านอาหารที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย Clean Food Good Teste ในวันนี้ ขอให้ท่านรักษามาตรฐานเช่นนี้ตลอดไป เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเมืองนนท์ และนักชิม นักเที่ยว ที่แวะมาเยี่ยมเยือนจังหวัดนนทบุรีของเราต่อไป”