ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามโครงการนวัตกรรม “รู้ สู้ น้ำ” อย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมปากเกร็ดโมเดล

16

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามโครงการนวัตกรรม “รู้ สู้ น้ำ” อย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมปากเกร็ดโมเดล ณ เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการนวัตกรรม “รู้ สู้ น้ำ” อย่างยั่งยืน โดยมี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดพร้อมคณะให้การต้นรับ สำหรับนวัตกรรมปากเกร็ดโมเดล จังหวัดนนทบุรีเป็นการนำนวัตกรรมมาจัดการวิกฤตน้ำ เนื่องจากการจัดการเรื่องน้ำท่วม เป็นนโยบายความต้องการที่สำคัญเร่งด่วนของจังหวัดนนทบุรี เพราะตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 จังหวัดนนทบุรีได้ประสบกับปัญหา

น้ำท่วมขังมาโดยตลอด ทั้งนี้ แม้ว่าส่วนราชการระดับจังหวัดจะแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากชุดข้อมูลมีจำนวนมาก และมาจากหลายแพลตฟอร์มจนเกิดภาวะท่วมท้นของข้อมูล (Information Overload) ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสบความยุ่งยากในการตัดสินใจ และบริหารจัดการชุดข้อมูล ดังนั้น เทศบาลนครปากเกร็ดจึงเล็งเห็นว่า เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลจากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับ

เป้าหมาย จึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้วิธีคิดจากระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบและประยุกต์การทำงานของปากเกร็ดโมเดลใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการเตือนภัยและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป การดำเนินโครงการ “รู้ สู้ น้ำ” จะเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ทั่วประเทศ ในการนำนวัตกรรมไปออกแบบวิธีการรับมือพื้นที่อุทกภัย ซึ่งเป็นปัญหาระดับต้น ๆ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ คาดหวังว่าความร่วมมือการพัฒนาด้านดิจิทัล จะต่อยอด

การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน และยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต