ชาวนนทบุรีแสดงความกตัญญูกตเวที ร่วมงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระพรหมวชิรจริยาจารย์ (หลวงพ่อสาย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

65

วันนี้ 1 กันยายน 2566 เวลา 15.19 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระพรหมวชิรจริยาจารย์ (หลวงพ่อสาย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สิริอายุรวม 89 ปี พระพรหมวัชรจริยาจารย์ มีนามเดิมว่า สาย ศรีมงคล เกิดเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2476 ที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก บรรพชา เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2492 ที่วัดท่าไทร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูจอน ธมฺมธโร วัดท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2497 ที่วัดท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระราชวรนายก (จรูญ จงฺกโม) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระปิฎกคุณาภรณ์ วัดศรีเมือง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์ สำเร็จการศึกษา ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก และเปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ. 2522

เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอมรเวที พ.ศ. 2530 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติโมลี พ.ศ. 2535 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัตยาจารย์ พ.ศ. 2542 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติมุนี พ.ศ. 2565 เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรจริยาจารย์

ประยงค์ วิลัย /ภาพข่าว