“กรมราชทัณฑ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสื่อ สาขา สื่อดิจิทัล

74

เรื่องเล่าชาวเรือนจำ ในงาน คุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (MORAL AWARDS 2022)”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ ทองศรี ผู้อำนวยการกองทัณฑปฏิบัติ รักษาราชการในตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาเชี่ยวชาญ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสื่อ สาขา สื่อดิจิทัล ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุด สาขา สื่อดิจิทัล ในงาน คุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (MORAL AWARDS 2022) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ของสังคมไทยที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม รวมถึงสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์ ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ประกอบด้วยรางวัลประเภทบุคคล ชุมชน และองค์กร และประเภทสื่อ 9 สาขา จากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม คณะผู้บริหาร

จากหน่วยงานต่างๆ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ณ ชั้น 2 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

นายอายุตม์ฯ กล่าวว่า สำหรับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (MORAL AWARDS 2022) ประเภทสื่อ สาขา สื่อดิจิทัลที่ได้รับในครั้งนี้ คือผลงาน “เรื่องเล่าชาวเรือนจำ” ซึ่งมีแนวความคิดมาจากนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องการจัดทำสื่อในเชิงสร้างสรรค์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังในเรือนจำหรือทัณฑสถานทั่วประเทศจึงได้ริเริ่ม โครงการฝึกวิชาชีพด้านการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง อันเป็นภารกิจสำคัญของกรมราชทัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ต้องขัง สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ และยังเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างกรมราชทัณฑ์กับผู้ต้องขัง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อันเป็นการเล่าเรื่องราวที่เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังได้ทราบภายในเรือนจำ รวมถึงการเชิญผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ร่วมแบ่งปันความรู้ และทักษะต่างๆ

ซึ่งรายการ จะประกอบด้วย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกเรือนจำ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือนจำหรือทัณฑสถานจัดขึ้น ข่าวสารข้อมูลจากภายนอกที่เป็นประโยชน์ การให้ความรู้ในด้านต่างๆ และการสร้างทัศนคติที่ดี ให้เกิดขึ้นกับผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษ รวมถึงการปลูกฝังนโยบายองค์คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ในการดำเนินชีวิต ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำ เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ซึ่งออกอากาศ ให้ผู้ต้องขังได้รับชมภายในเรือนจำทั่วประเทศทุกวันเสาร์เวลา 17.00 น. และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนภายนอกด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เพจ ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

นายอายุตม์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับรางวัล ในครั้งนี้ และกรมราชทัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ปลูกฝังคุณธรรม และทัศนคติที่ดี ให้กับผู้ต้องขัง รวมถึงเรื่องการส่งเสริมจริยธรรม ให้ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีของสังคมได้ โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

************************************

2 กันยายน 2566

ขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมเผยแพร่ข่าวดังกล่าว