ร่วมยินดี

57

มหาวิทยาลัยกรุงเเทพธนบุรี มอบปริญญาบัตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) แด่..นายประสิทธ์ เจตน์ทรงธรรม) โดยมีครอบครัวและเพื่อนๆ ร่วมแสดงความยินดี ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี