“กรมราชทัณฑ์เน้นหนัก จัดโครงการพัฒนาการทำงานผู้ต้องขัง ด้านการบำรุงรักษาและตัดแต่งพันธุ์ไม้ ขยายโอกาสให้ผู้ต้องขังออกทำงานเพื่อสังคมทั่วประเทศ”

11

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา กรมราชทัณฑ์โดยกองทัณฑปฏิบัติ กลุ่มงานสาธารณะ งานนอกเรือนจำฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้ต้องขังนอกเรือนจำ (เชิงทักษะความรู้) ด้านการบำรุงรักษาและตัดแต่งพันธุ์ไม้ สู่มาตรฐานการบริหารโทษและประโยชน์ผู้ต้องขังอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยมีนายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ทองศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภายนอก และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณลานริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมราชทัณฑ์

นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาการทำงานผู้ต้องขัง ด้านการบำรุงรักษาและตัดแต่งพันธุ์ไม้นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 กันยายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ และนักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ จากเรือนจำและทัณฑสถานจำนวน 5 แห่ง จำนวน 25 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหัวข้อต่างๆ เช่น ชีววิทยาของต้นไม่โดยสังเขป, หลักการดูแลและตัดแต่งไม้ใหญ่ , การปีนต้นไม้ , การยึดโยงลำเลียงกิ่ง, การกู้ภัยบนต้นไม้ การทำงานและความปลอดภัยบนที่สูง เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นการขยายโอกาสด้านการทำงานของผู้ต้องขังด้านการบำรุงรักษาและตัดแต่งพันธุ์ไม้ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำของประเทศ ให้ทุกเรือนจำทั่วประเทศสามารถรับจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดในภารกิจดังกล่าวได้ ทำให้กรมราชทัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่ ลดอันตรายจากกิ่งไม้หักกีดขวางการจราจรหรือสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาการทำงานของผู้ต้องขังให้รู้จักการทำความดีตอบทนสังคม และยังเป็นอาชีพติดตัวที่สามารถหารายได้จุนเจือตนเองภายหลังพ้นโทษได้ ทั้งนี้ ได้มีความร่วมมือกับ อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอาจารย์ ดร.สายศรัทธา นุ่มนวล หัวหน้าภาควิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยามหิดล ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากการทำงานผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพ

การทำงานด้านการบำรุงและตัดแต่งพันธุ์ไม้ เป็นโครงการนำร่องที่จะขยายภารกิจไปยังเรือนจำทั่วประเทศ ผ่านกลไกการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการทำงานของผู้ต้องขังที่เป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่

นายณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจส่งเสริมการพัฒนาพฤตินิสัยผ่านการทำงาน นับเป็นหนึ่งในภารกิจที่มีความสำคัญของกรมราชทัณฑ์ การจัดโครงการ การอบรม การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมสามารถประกอบวิชาชีพที่มีรายได้สูง พึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้ โดยมีความคาดหวังว่า หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคล ที่มีภารกิจในการตัดแต่งพันธุ์ไม้ จะให้การสนับสนุนแรงงานผู้ต้องขังเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อไป

“กรมราชทัณฑ์ มุ่งมั่น สร้างความสุขให้คนในสังคม”

**********************************