บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)จัดกิจกรรมโครงการอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน

6

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ก.ย.2566 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)จัดกิจกรรมโครงการ “อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2566 โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.ปัญญารัตน์ ทองจิตติ ผู้เชี่ยวชาญ 11 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงาน AOT และเยาวชนจากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนโดยรอบสำนักงานใหญ่AOTและท่าอากาศยานดอนเมือง และโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมปลูกต้นโกงกางจำนวน 9,999 ต้น บนพื้นที่ 2 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมค่านิยมการรักษาระบบนิเวศชายฝั่งและการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เป็นหน่วยงานที่บริการท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดย ทอท.มีนโยบาย ในการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทอท.ได้ดำเนินโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน”มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุเพื่อการพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นกำแพงธรรมชาติเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งเพราะพันธ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้ ต้นโกงกาง ที่ ทอท.ปลูกไว้ มีการยืนต้นอยู่ในโครงการฯ รวมกว่า 80,000 ตัน รวมพื้นที่ 18 ไร่ สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3,991.31ตันต่อปี

สำหรับการจัดโครงการอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปี 2566 ในปีนี้ถือเป็นที่ 10 ซึ่งทอท.ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจังหวัดสมุทรปราการและศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา มหาราชินี ด้วยการจัดพื้นที่ชายฝั่งทะเลจำนวนประมาณ 2 ไร่เพื่อปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนเช่นต้นโกงกาง และต้นแสมขาว จำนวน 9,999 ต้น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

*****************************************

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ