รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ประจำปี ๒๕๖๖

69

วันนี้ (๘ ก.ย.๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ธนาคารขยะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์รีไซเคิลธนาคารขยะ(ของใช้แล้ว) เช่น กระถางต้นไม้จากยางรถยนต์, สิ่งประดิษฐ์จากลอตเตอรี่ และกล่องทิชชู/หมวกจากกล่องสุรา เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

เป็นการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางจากครัวเรือนตามกหลัก ๓ Rs ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยนำขยะมาขายฝากธนาคาร แบบการซื้อหุ้นปันผลหรือนำของมาขายในธนาคารขยะอย่างน้อย ๘ เดือนใน ๑๒ เดือน มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ บาท ส่วนซื้อหุ้นขั้นต่ำ ๑ หุ้น ไม่เกิน ๑๐ หุ้น ๆ ละ ๑๐๐ บาท และเงินปันผล ๔๐% ของกำไร คำนวณตามจำนวนหุ้น และนำขยะมาขายรับเงินโดยตรง (ขาจร) ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้ชมกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการทางสังคม (โครงการเก่าเราขอ) และผลิตภัณฑ์อนุรักษ์ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนายั่งยืน (Sustainable Village) ณ ร้านลึกคาเฟ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว