ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

10

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1 Full-Scale Trial Operations) เตรียมพร้อมก่อนการเปิดให้บริการ แบบ Soft Opening ในวันที่ 28 กันยายน 2566

วันที่ 9 กันยายน 2566 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสายการบิน ผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น และหน่วยงานราชการ ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1 Full – Scale Trial Operations) ในวันที่ 8, 12 และ 20 กันยายน 2566 เพื่อทดสอบความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการจริงในวันที่ 28 กันยายน 2566

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ทสภ.ได้ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เป็นครั้งแรก โดยมีผู้โดยสารสมมุติจำนวน 180 คน พร้อมสัมภาระเดินทาง เพื่อทดสอบการปฏิบัติการทั้งระบบระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก และอาคาร SAT-1 ซึ่งมี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนอากาศยานพร้อมลูกเรือ และเจ้าหน้าที่ในการทดลองปฏิบัติการฯ นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้รับความร่วมมือจากนายสถานีสายการบินต่างๆ เข้าร่วมเป็นผู้โดยสารสมมุติ ตลอดจนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ และบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร กล่าวต่อไปว่า การทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคาร SAT- 1 ในครั้งนี้เป็นการทดลองสถานการณ์และรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน (Aircraft) ผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้ง ขาเข้า – ขาออก (Passengers) และผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง (Transfer) กระบวนการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระ (Baggage) และการขนถ่ายสินค้า (Cargo) โดยเน้นการทดสอบ 7 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบการตรวจบัตรโดยสาร สายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ การรักษาความปลอดภัย การให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น การทดสอบสิ่งอำนวยความสะดวก การทดสอบ Minimum Connecting Time (MCT) และการทดสอบการเชื่อมโยงระหว่าง Airport Information Management System (AIMS) กับระบบต่างๆ ของ ทสภ. ซึ่งกำหนดการทดลองปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ และ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS) เข้าร่วมการทดลองฯ และครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 23.00 น. เป็นการทดลองฯ เฉพาะกระบวนการผู้โดยสารขาออกในช่วงเวลากลางคืน โดยมีสายการบินไทยเวียตเจ็ท เข้าร่วมฯ

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร กล่าวสรุปผลภาพรวมการทดลองปฏิบัติการฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ทสภ.จะนำข้อขัดข้องต่างๆ ในแต่ละกระบวนการมาปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอาคาร SAT-1 แบบ Soft Opening ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ต่อไป

*************************************

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ