เอ็มเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ร่วมพิธีฉลองมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

42

เอ็มเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ร่วมพิธีฉลองมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คัน ให้กับวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างสาธารณะ ในเขตพื้นที่บางกรวย นนทบุรี และบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วันนี้ (23 มิถุนายน 2566) เวลา 09.15 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) ได้จัดพิธีมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 50 คัน ให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดย H.E. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยMs. Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติ(UN) ประจำประเทศไทย Dr.Mustaq Memon ผู้ประสานงานรับภูมิภาคด้านเคมีภัณฑ์ ของเสียและคุณภาพอากาศ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวรายงาน

จากการสนับสนุนของ International climate Initiative (IKI) โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติความปลอดภัยทางปรมาณู และการปกป้องผู้บริโภคแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (federal ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protections: BMUV) โครงการ ”Integrating Electric 2&3 Wheelers Into Existing Urban Transport Modes in Developing and Transitional Countries” แก่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme : UNEP) เพื่อพัฒนาโปรแกรมใน 6 ประเทศ จาก 2 ภูมิภาค ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม เอธิโอเปีย เคนยา และยูกันดา เพื่อผนวกยานยนต์ไฟฟ้า 2-3 ล้อเข้ากับขนส่งสาธารณะ โดยกรอบนโยบายที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเป็นแบบอย่างในการขยายผลไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
ภายใต้ Global Electric Mobility Program ของ UNEP บริษัท Dongguan Tailing Electric Vehicle Co.,Ltd. (หรือที่รู้จักในนาม TAILG) ได้เข้าร่วมเป็นภาคี

โดยได้บริจาครถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในหลายประเทศ ได้แก่ เคนยา ยูกันดา ฟิลิปปินส์ และไทย เพื่อสร้างความตระหนักด้านการขนส่งไฟฟ้า และเก็บข้อมูลที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่างนโยบาย สำหรับประเทศไทย UNEP ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการ “Supporting Scaling-Up of Electric 2&3 Wheelers in Thailand” ซึ่งนับเป็นโครงการในเฟสที่สองแล้ว มีกิจกรรมหลักคือการโฟกับกับการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ขนส่งไฟฟ้าด้วยยานยนต์ไฟฟ้า 2-3 ล้อในไทย โดยการประเมินภาพชนส่งพื้นฐานของประเภทและภาพแยในอนาคตที่จะมีการเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้า 2-3 ล้อในประเทศ ตลอดจนนำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศเพื่อมุ่งสู่ป้าคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2550


ซึ่งในการดำเนินโครงการในเฟส 2 นี้ สวทช. ได้รับความร่วมมือ-ภายใต้บันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท The Stallions และบริษัท Dongguan Tailing Electric Vehicle Co,. Ltd, (TAILG) มีการลงนามร่วมกันในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มีความก้าวหน้าในการดำเนินการที่ผ่านมาได้แก่ TAILG ได้ส่งมอบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ จากสายการผลิตที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กฟผ. ได้ดำเนินการขยายสถานีให้บริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้รองรับจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จะเพิ่มขึ้นในโครงการนี้ The Stallions ได้ดำเนินการประกอบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนแบตเตอรี่ ตลอดจนดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ENTEC ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ติดตามการใช้พลังงานในตัวรถเพื่อเก็บข้อมูลทางเทคนิคประกอบการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ปัจจะบันได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับพี่วินมอเตอร์ไซด์รับจ้างเป็นที่เรียบร้อย คิดเป็นจำนวน 60 % ของเปาหมายทั้ง 50 คัน และคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566