กาญจนิกาเกมส์ ” ประจำปีการศึกษา 2566

23

กาญจนิกาเกมส์ ” ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 10-11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาลอนโบวล์สกาญจนบุรี

นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว และนายกสมาคมกีฬาลอนโบวล์สคนพิการกาญจนบุรี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์สกาญจนบุรี กีฬาลอนโบวล์สคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ประจำปี 2566

นายวิศารท์ พจน์ประสาท นายกสมาคมกีฬาลอนโบวล์สคนพิการกาญจนบุรี กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจ และชื่นชมยินดีอีกครั้ง ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน กีฬาลอนโบวล์สขึ้น โดยมีคณะผู้ฝึกสอน นักกีฬาได้มีโอกาส ร่วมแข่งขันกีฬา

อันจะก่อให้เกิด ความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกัน อยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชน มักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติด มัวเมาอบายมุข ไม่สนใจต่อการศึกษา เล่าเรียน ทำให้เกิดผลเสีย ต่อตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส จะทำให้ประชาชนคนพิการได้มีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุดข้าพเจ้าขอฝากข้อคิด ให้นักกีพาได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกี่ฬา และการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วเพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่า “น้ำใจนักกีฬา “ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ ขออวยพรให้การจัดการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์สคนพิการ แห่งชาติครั้งที่38 “กาญจนิกาเกมส์” ประจำปี2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้พเจ้าขอเปิดการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์สคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 38 ” กาญจนิกาเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ผลการแข่งขันประเภททีมคู่ผสม จังหวัดอยุธยาชนะเลิศการแข่งขัน ชายเดี่ยว จังหวัดนครราชสีมา ชนะเลิศ หญิงเดี่ยว จังหวัดนนทบุรี ชนะเลิศการแข่งขัน