นนทบุรีอบรมสร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

14

จ.นนทบุรีอบรมสร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

วันนี้ (12 กันยายน 2566) เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการจากส่วนราชการส่วนภูมิภาคและส่วนราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี อำเภอทุกอำเภอและส่วนราชการส่วนท้องถิ่นในนนทบุรีมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและสามารถให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการได้อย่างเต็มที่ ทั้งให้ผู้ร่วมโครงการเห็นความสำคัญในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้นและเป็นการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกของการต่อต้านการทุจริตพร้อมนำไปปฏิบัติและสามารถขยายผลต่อบุคคลอื่นได้

สำหรับปี 2566 จังหวัดนนทบุรีมีหน่วยงานเข้ารับการประเมิน ITA จำนวน 47 แห่ง ประกอบด้วย ราชการส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA จำนวน 43 แห่ง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.49 ผ่านดี 15 แห่ง ผ่าน 28 แห่ง ไม่ผ่าน 4 แห่ง ส่วนอำเภอทั้ง 6 อำเภอที่เข้าร่วมประเมิน ผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้พัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาล

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว