เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพร้อมคณะกรรมการบริหารกลางโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรองดอง

38

วันนี้ (12 ก.ย.66) เวลา 13.00 น. ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการบริหารกลางโครงการฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

โดยมี พระเทพวชิรนันทาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี และนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมถวายการต้อนรับ สำหรับ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ” ของจังหวัดนนทบุรี เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีชีวิตความเป็นอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ปฏิบัติตนตามหลักวิถีพระพุทธศาสนา มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง ทำให้เกิดสันติสุขในชุมชน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ของหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถสร้างเครือข่ายขยายไปสู่หมู่บ้านอื่น สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว