โรงเรียนศิริวิทยานุบาลตำบลท่าเรือเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในปี 66

147

วันที่14กันยายน 2566เวลา 09.00 น โรงเรียนศิริวิทยานุบาลเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2566โดยมี นางสุวรรณา พันธุ์ภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนศิริวิทยานุบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักกีฬา เข้าร่วมจำนวนมาก ณ สนามโรงเรียนศิริวิทยานุบาล ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมสุขภาพจากการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา ด้านการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ การส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและทักษะต่างๆอย่างเต็มที่ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การที่อยู่ร่วมกันในการมีบทบาทหน้าที่ในสังคม การรู้จักเอื้อกูลเพื่อนร่วมสังคมเดียวกัน และส่งเสริมให้เยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ดีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลได้กำหนดให้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในเป็นกิจกรรมที่ต้องจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15กันยายน 2566แบ่งนักเรียนออกเป็นสีต่างๆจำนวน 4 สีได้แก่สีแดง สีเขียว สีฟ้า และสีม่วง ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการกีฬา การออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และให้นักเรียนรู้จักน้ำใจนักกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย อันเป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ดังจะเห็นได้จากการเลือกประธานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของแต่ละสี ทั้งยังเป็นโอกาสของโรงเรียนที่จะได้คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียนในระดับต่างๆต่อไป

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/รายงาน/