ส่งมอบโดรนโครงการเกษตรวิถีใหม่

40

วันนี้ (19 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไม้และผลไม้เมืองนนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการโดรนเกษตรวิถีใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทางด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) โดยมี ดร. อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ โดยการนำโดรนมาปรับใช้กับการทำเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนนทบุรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าร่วมงาน

สำหรับโครงการโดรนเกษตรวิถีใหม่ ถือเป็นหนึ่งในโครงการของจังหวัดนนทบุรี ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สนับสนุนการนำโดรนมาเป็นทางเลือกสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา และลดการใช้แรงงานคน ซึ่งตอบโจทย์ส่งเสริม สนับสนุน การปรับเปลี่ยนสู่เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไม้และไม้ผลเมืองนนท์ นอกจากจะได้รับโดรนเพื่อการเกษตรแล้ว ยังจะได้เข้ารับการอบรมเทคนิคการขับและสาธิตการบินโดรนเพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้บินโดรนจริงในการทำการเกษตรต่อไป

นายประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว