“พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางบางขวาง”

103

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมภารกิจเรือนจำกลางบางขวาง และร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ในแดน ๘ ติดตามงานก่อสร้างอาคารบริการและครุภัณฑ์ทันตกรรมเพิ่มเติม ตามแผนงานพัฒนายกระดับการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง การปรับปรุงอาคารอำนวยการและ หอผู้ป่วยเดิม ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยขนาด ๔๐ เตียง และครุภัณฑ์การแพทย์ พร้อมระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศทางการแพทย์

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายให้ขยายเป้าหมายอาคารบริการทันตกรรม ไปยังเรือนจำในต่างจังหวัด โดยสามารถนำองค์ความรู้ (Know-how) จากการก่อสร้างอาคารบริการทันตกรรมที่เรือนจำกลางบางขวางเป็นต้นแบบ ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนผังห้องภายในบางส่วนเพิ่มเติมเป็นห้องตรวจโรคของแพทย์ร่วมด้วย

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สอบถามถึงจำนวนบุคลากรทางการ แพทย์ของเรือนจำ ซึ่งแพทย์ของเรือนจำกลางบางขวางมีจำนวน 1 คน และทันตแพทย์ 1 คนต่อผู้ต้องขังซึ่งมีจำนวนกว่า 4,000 คน จึงไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาพยาบาล จากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมแดน ๘ เป็นแดนสาธิตกิจกรรม โคกหนองนา โมเดล เป็นการปรับเปลี่ยนและเป็น การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ ตรวจเยี่ยมแดนฝึกวิชาชีพ การทำเฟอร์นิเจอร์ งานศิลปะ โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางและเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวาง ร่วมให้การต้อนรับ ณ เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี

*******************************

20 กันยายน 2566 ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมทำข่าวดังกล่าว