มงคลสมัยแห่งวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

11

๒๖ มิถุนายน มงคลสมัยแห่งวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม นายปราโมทย์ ทองกุญชร นายกสมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม พร้อมคณะกรรมการ