“ชินวัฒน์ ใจกุศลสูงยิ่ง” ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก

32

สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชุดใหม่!

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ โรงแรม เอสซี ปาร์ค ซอยประดิษฐ์มนูญธรรม แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมจำนวน 13 ท่าน และคัดเลือก 1 ท่าน ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคม เพื่อมาบริหารงานต่อเป็นระยะเวลา 2 ปี

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอชื่อนายชินวัฒน์ ใจกุศลสูงยิ่ง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ คนใหม่! ในนาม บจง.ชินชัยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะกรรมการบริหารสมาคมอีก 12 ท่าน ประกอบด้วย: 1.นายสุรชัย หวังวัฒนานุกูล บจง.ท็อปเทีย จำกัด (อุปนายก คนที่ 1), 2. นายอวิรุทธิ์ วุฒิโชติวรกิจ บจง.วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด (อุปนายก คนที่ 2), 3.นายศุภชัย โตพิบูล บจง.ไทยนิจิจินไซซัพพอร์ท จำกัด (อุปนายก คนที่ 3), 4.นายกานต์ ศรีเปารยะ บจง.เทคโน-ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เลขาธิการ), 5.น.ส.กฤษณา แซ่ย่าง บจง.ที.เอ็น.วาย.ไทร์นิตี้ จำกัด (เหรัญญิก คนที่ 1), 6.น.ส.วิโรชา แซ่ผ่ง บจง.สยาม เวิร์ค แทรเวล จำกัด (เหรัญญิก คนที่ 2), 7.นายภูกิจ ปกรณ์โกวิน บจง.ไทย ออลไรท์ คอลซัลแทนท์ จำกัด (ประชาสัมพันธ์), 8.นายปภณวัชร บุญดาวิจิตร บจง.เซบาอินเตอร์ไพร์ส จำกัด (นายทะเบียน), 9.นายภูมิภัทร แซ่หลี่ บจง.สุวรรณภูมิ ฮิวแมน ซัพพลาย จำกัด (ปฏิคม), 10.น.ส.วริฐา รัตนารักษ์ บจง.เค.แอล.พร็อพเปอร์ตี้ จำกัด(กรรมการ), 11.นายวชิระ สำเร็จตระกูล บจง.ที ดับบลิว จำกัด (กรรมการ), และ 12. นายพีรภัทร ศรีสุขา บจง.เอ็นเอ บางกอก จำกัด (กรรมการ) รวมมีคณะกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน โดยจะยื่นต่อนายทะเบียนสมาคม เพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในโอกาสต่อไป

ด้าน นายชินวัฒน์ ฝากขอบคุณ สมาชิกสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจในการบริหารงานของสมาคมต่อไปภายข้างหน้าอีก 2 ปี ผมและคณะกรรมการ จะทำงานตามข้อบังคับของสมาคม เพื่อดูแลผู้ประกอบการและแรงงาน ที่เดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ ให้อยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ของทางกฎหมาย ที่กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดไว้ทุกๆประการ ต่อไปครับ./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย #บจก.อากาศสดใส: ภายใต้แบรนด์ “ตะวันฉาย” ร่วมรณรงค์ลดค่า PM 2.5