รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

22

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศ เน้นหลักนิติธรรมความยุติธรรมที่จับต้องได้ พร้อมเปลี่ยนยุคแห่งการลงทัณฑ์ ก้าวสู่การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมี นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถานทั่วประเทศ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม ณ ห้องสัมมนา กรมราชทัณฑ์ ชั้น ๓ กรมราชทัณฑ์ ภายหลังเสร็จการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน แสง สี เสียง ในงาน “Light And Sound ร่วมเปลี่ยนยุคแห่งการลงทัณฑ์ ก้าวสู่การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง” ณ พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน โดยสรุปสาระสำคัญว่า รัฐบาลให้ความสำคัญที่จะยกระดับหลักนิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นที่จะคุ้มครองสิทธิฯ ของประชาชน โดยกรมราชทัณฑ์เป็นศูนย์รวมของคดีอาญา เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องใช้หลักนิติธรรม (Rule of Law) ในการดำเนินการกับผู้กระทำผิด ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ต้องเผชิญปัญหาหลายประการ แต่จากนี้ไปรัฐบาลจะเข้ามายกระดับกระบวนการยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์ต่อไป

“ผมมีความภาคภูมิใจในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้รับการยอมรับและยึดหลักสหประชาชาติ มีความเป็นสากล โดยขอให้ยึดพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นหลัก จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมผู้ต้องขังมิให้หลบหนี ไม่ให้ก่อเหตุร้าย ไม่ใช่การทรมาน ต้องมีสัดส่วนการลงโทษตามกระบวนการอย่างถูกต้อง หากทำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อาจเป็น การซ้ำเติมผู้กระทำผิดได้ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความยุติธรรม ที่จับต้องได้ ทั้งนี้ ขอชื่นชมการทำงาน และประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งที่ผ่านมาเห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานของผู้บัญชาการเรือนจำ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ต้องดูแลผู้ต้องขังทั่วประเทศ

โดยพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้กรมราชทัณฑ์ยกระดับกระบวนการยุติธรรม ตามหลักอาชญาวิทยา เน้นหลักการทำงาน ๓ ประการ คือ ๑.ยึดหลักทำงานประจำให้ดี ๒.ทำให้บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมาย ๓. พัฒนางานให้ประชาชนเชื่อมั่น อีกทั้งกรมราชทัณฑ์ต้องแสดงให้สังคมเห็นถึงการคุ้มครองผู้ต้องขัง เพื่อให้เขาได้รับการยอมรับภายหลังพ้นโทษ และสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างแท้จริง

ต่อจากนั้น พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานกิจกรรมการเผยแพร่ “งานราชทัณฑ์ที่ก้าวผ่านสู่การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง” ในรูปแบบแสง สี เสียง Light And Sound และร่วมชม Night Museum เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างพื้นที่สำหรับการเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานให้แก่ผู้ต้องขัง ทั้งในด้านการประกอบอาหาร และ การบริการจากผู้ต้องขังเรือนจำ ทัณฑสถาน รวมถึงการดำเนินงานส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษของผู้ต้องขังด้านนาฏศิลป์/ นาฏยลีลา ทั้งแบบไทยเดิมและสากล นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีสดจากศิลปิน ธี Jetset’er และแพท พาวเวอร์แพท การมอบ รางวัลผลการประกวดผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง และการประกวดความสามารถพิเศษ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย นอกจากนี้แล้ว การจัดกิจกรรมในครั้งก็เพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการบริษัทห้างร้าน และ ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ติดริบบิ้นสีเหลือง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ Yellow Ribbon ที่พร้อมให้โอกาสผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมด้วยแนวคิด “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” อีกด้วย

************************************

25 กันยายน 2566 ขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมเผยแพร่ข่าวดังกล่าว