สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

46

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข “Health & Wellness” ยกระดับการสาธารณสุขไทย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 กันยายน 2566 นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมวิชาการพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕66 วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ภายในงานจัดให้มีบูธแสดงผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “วิจัย/เรื่องเล่า” โดยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ผลงานชนะเลิศ “CQI/นวัตกรรม”

โดยโรงพยาบาลมะการักษ์ และผลงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาดีเด่นชื่อบูธเภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน “We Care for Everyone” และผลงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก “WELLNESS” รวมทั้งผลงานตำบลจัดการสุขภาพดีเด่น “ดูแลทุกกลุ่มวัย ไร้รอยต่อ” โดย รพ.สต.บ้านหนองตากยา ตำบลท่าม่วงซึ่งได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิตเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพอีกด้วย จากนั้นเป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2566 การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลการพัฒนางานวิชาการ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กระตุ้นให้หน่วยบริการจัดบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับและผู้ให้บริการ

นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต่อไปว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข “Health & Wellness” ยกระดับการสาธารณสุขไทย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิชาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานเด่น

ด้านการสาธารณสุข

2.เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรี

3. เพื่อกระตุ้นให้หน่วยบริการจัดบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ได้อย่างมีคุณภาพ

4.เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขผู้ทำคุณประโยชน์

ต่อการสาธารณสุขและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับ การประชุมวิการในวันนี้ เปิดโอกาสที่ให้บุคลากรสาธารณสุขได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งมีเครือข่ายในการสนับสนุนและสร้างผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยมีผู้บริหารให้ความสำคัญ นำนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ที่จะพัฒนางานวิชาการไปสู่เวทีในระดับประเทศ เขต หรือในระดับสากล สิ่งสำคัญผลงานวิชาการทุกรูปแบบ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง องค์กร และส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี