จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

44

จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 โดยมี นางสุรัตน์วดี ธนาปิยางกูร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำสวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี คณะนักเรียนจากวิทยาลัย SBAC และอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตัวแทนจากหน่วยงานภาคี และคณะเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงทราบว่าการจะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนนั้น เป็นเรื่องที่ยาก แต่สามารถทำได้หากทุกคนและทุกหน่วยงานร่วมมือจนเกิดพลังในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง โดยขั้นตอนแรกของการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ที่ทรงประทานให้ไว้นั้น เริ่มจากการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในสังคมให้ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของยาเสพติดได้


การจัดโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤฒิจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 .ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด ปลูกจิตสำนึกและกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และเป็นการบูรณาการภารกิจงาน TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนนทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ