จังหวัดนนทบุรีประชุมวางแผนและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

19

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการประชุมวางแผนและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

เพื่อเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและดำรงรักษาพื้นที่โดยรวม และในอนาคตในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมทั้งบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปปฎิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งชี้แจงการวางและจัดทำ ผังนโยบายระดับจังหวัดพร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา ศักยภาพ โอกาส และทิศทาง การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

และจะได้นำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประมวลผลเพื่อประกอบการจัดทำแนวคิดในการวางผังนโยบายระดับจังหวัดนนทบุรี สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอแนวคิดผังนโยบายระดับจังหวัดนนทบุรี ในด้านต่าง ๆ เช่น แนวคิดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวคิดด้านการพัฒนาเมือง แนวคิดด้านคมนาคมขนส่ง แนวคิดด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะนำไปประมวลผลเพื่อประกอบการจัดทำร่างผังนโยบายระดับจังหวัดนนทบุรี ต่อไป

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว