ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เริ่มให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)

8

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เริ่มให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) แบบ Soft Opening วันแรก รวม 11 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 2,836 คน ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อเวลา 14.00น.วันที่ 28 กันยายน 2566 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้เริ่มเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) แบบ Soft Opening เป็นวันแรก โดยมี ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการ ทสภ. และผู้บริหาร ทสภ. นำคณะสื่อมวลชนเข้าชมบรรยากาศการให้บริการทั้งผู้โดยสารขาเข้าในเที่ยวบิน XJ 601 ที่บินจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ ขาออกในเที่ยวบิน XJ 702 บินไปยังกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ซึ่งในภาพรวมการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการให้บริการในวันแรกนี้มีสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ และ สายการบินไทยเวียตเจ็ต ให้บริการรวมทั้งสิ้น 11 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารรวมประมาณ 2,836 คน โดยในช่วงเดือนแรกของการเปิดให้บริการฯ (ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2566) ทสภ. คาดการณ์จำนวนเที่ยวบินขาเข้าและขาออกของทั้ง 2 สายการบิน รวม 514 เที่ยวบิน เฉลี่ย 16 เที่ยวบินต่อวัน ผู้โดยสารรวม 142,761 คน เฉลี่ยประมาณ 4,605 คนต่อวัน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ให้บริการเส้นทางไป-กลับประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว, โอซากา, ซัปโปโร) ประเทศเกาหลีใต้ (กรุงโซล) และประเทศจีน (นครเซี่ยงไฮ้) สายการบินไทยเวียตเจ็ท ให้บริการเส้นทางไป-กลับประเทศสิงคโปร์ เส้นทางไปประเทศเวียดนาม (นครโฮจิมินห์) และเส้นทางกลับจากไต้หวัน (ไทเป) และในระยะต่อไปจะมีสายการบินอื่นๆ ให้บริการ ณ อาคาร SAT-1 เพิ่มขึ้น เนื่องจากขณะนี้ มีหลายสายการบินแจ้งความประสงค์ ที่จะทำการบิน ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองแห่งใหม่นี้

ทั้งนี้ อาคาร SAT-1 ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยมีความพร้อมให้บริการผู้โดยสารใกล้เคียงกับอาคารผู้โดยสารหลักทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหาร ห้องรับรองผู้โดยสารที่รอขึ้นเครื่อง (Lounge) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) เช่น สินค้าประเภทน้ำหอม เครื่องสำอาง ของที่ระลึก ของใช้ส่วนตัว เป็นต้น อย่างไร

ก็ตาม ร้านค้าแบรนด์เนมยังคงให้บริการเฉพาะในอาคารผู้โดยสารหลัก ทั้งนี้ สำหรับผู้โดยสารขาออกควรเผื่อเวลาเล็กน้อยในการเดินทางไปยังอาคาร SAT-1 ซึ่งใช้การโดยสารด้วยระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover Station : APM) ต่อด้วยการเดินไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ทสภ. เตรียมความพร้อมทุกด้าน พร้อมกับประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้อาคาร SAT-1 สามารถให้บริการผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล เป็นหนึ่งในกลไกที่ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการบิน การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน *************************

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ