Biz Club Thailand – จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ

15

Biz Club Thailand – จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ
ณ.วัดศิริเจริญเนินหม้อ จ.ราชบุรี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
( ๒๖ มิ.ย. ๖๖ ) วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พระราชวัลภาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ ( วัดโคกหม้อ ) ฝ่ายสถานที่จัดกิจกรรม นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสได้จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ เครื่องสักการะในวาระมหามงคลสมัย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๙๖ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
โดยมีอาจารย์เตือนจิตต์ มิ่งคำเลิศ พระกนิษฐาในสมเด็จพระสังฆราชฯ นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต ๑ นายณรงค์ ครองชนม์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลหลังเมือง นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย พร้อมเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดราชบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และพสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม ในการประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน เพื่อถวายเป็นพระกุศล


ช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙๗ รูป ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แม่น้ำแม่กลองจำนวน ๙๗,๐๐๐ ตัว ที่บริเวณท่าน้ำวัดวัดศิริเจริญเนินหม้อ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ จำนวน ๑๙๗ ครอบครัว
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาน้ำจืดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ประมงจังหวัดราชบุรี ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหลักเมือง เครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดราชบุรี หน่วยงานภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและพี่น้องประชาชน ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙ )

ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง พระองค์ทรงมีพระเมตตาดำริให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคดังกล่าวขึ้น โดยทางเทศบาลตำบลหลักเมืองได้ร่วมกับวัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) เครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดราชบุรี ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและพี่น้องประชาชนชาวตำบลหลักเมือง ได้ร่วมกันรับสนองพระดำริของพระองค์ท่าน ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ขึ้น ณ.วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) โดยได้จัดทำอาหารปรุงสำเร็จมอบกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบทุกวันเป็นเวลา ๖๐ วัน รวมทั้งรับจัดการปลงศพผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดดังกล่าว โดยศูนย์ให้ความช่วยเหลือฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งถึงปัจจุบัน ได้สงเคราะห์ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด- ๑๙ ไปทั้งสิ้นกว่า ๓๖๐ ราย อีกทั้งยังดำเนินการจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลหลักเมืองและใกล้เคียงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของบุคคลกลุ่มดังกล่าว
และในวันนี้นับเป็นวันมหามงคล ที่ฝ่าพระบาท สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา ในนามคณะกรรมการศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไวรัสโควิด-๑๙ ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน