อสม.บางรักน้อยลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องดูแลคนไข้ติดเตียง

83

รพ.สตหมู่ 4 และ หมู่ 5 พร้อม อสม.บางรักน้อย จังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องดูแลคนไข้ติดเตียงกำจัดยุงลายเจาะตรวจเลือดประจำเดือน นางยุพา ศุภฤกษ์กมล

นาง.เพ็ญสินี.พรไตรรัตน์

นางณิชาดา โชคสิทธิอมร

อสม.เมื่อเร็วๆ นี้